Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Arge Uygulamaları | Tuzla Bilgisayar
Arge Uygulamaları | Tuzla Bilgisayar

Arge Uygulamaları | Tuzla Bilgisayar

İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI

5746 sayılı “Arastırma ve Gelistirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıstır.

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması, yabancı yatırımların ülkemize girisinin hızlandırılması, nitelikli is gücü istihdamının arttırılması suretiyle teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim düzeyinde yenilik yapılması
amaçlanmaktadır.

Kanununda bu amaca yönelik destek, istisna, indirim ve tesvik unsurları yer almaktadır.

a. Destek ve Tesviklerden Kimler Yararlanır ?

• KOSGEB tarafından 3624 sayılı Kanuna göre olusturulan teknoloji merkezi isletmeleri,
• Münhasıran yurt içinde arastırma ve gelistirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman esdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezleri,
• Kamu kurum ve kurulusları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri,
• Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumundaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön basvuru tarihinden en çok bes yıl önce almıs kisiler, yararlanabileceklerdir.

b. Destek ve Tesvikler Nelerdir?

Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen kanun ile yukarıda sayılan kurum ve kisilere 2023 yılı sonuna kadar asağıdaki destekler sağlanacaktır.

• Ar-ge İndirimi
• Gelir Vergisi Stopaj Tesviki
• Sigorta Primi Desteği
• Damga Vergisi İstisnası
• Tekno Girisim Sermayesi Desteği

c. Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değisiklik

5746 sayılı Kanun ile yapılan diğer bir düzenlemede; Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesinin (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde indirim konusu yapılabilecek arastırma gelistirme harcamalarının indirim konusu yapılabilecek tutarı% 40’dan % 100’e çıkarılarak değistirilmistir.

5746 AR-GE yasası ile iki tür istihdam sağlanmıstır.

1. SSK İsveren hisselerinin %50’si Maliye Bakanlığınca üstlenilecektir.
2. AR-GE yapan personel ile sayısı bunların %10’unu geçmeyen destek personelinin gelir vergisinden belirli oranlarda istihdam sağlanmasıdır. İstihdam  oranı personelin doktoralı olma durumuna göre %80 veya %90 olarak belirlenmektedir.

**24.03.2009 tarihli (2 seri no’lu) 5746 sayılı AR-GE yasası ile ilgili düzenlemeler:

“Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil calıstığı süreye iliskin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni her bir isçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.”

• Üründe yapılan düzenleme ile :

• Puantaj Hesapla’da Gelir vergisi değeri bulunduktan sonra hesaplanan AGİ değeri çıkarılır.
• Elde edilen rakam ile [(Ar-Ge Gün sayısı / SSK gün sayısı) çarpılır.
• Çıkan sonuç Arge yasası oranı ile çarpılarak arge vergi indirimine ulasılır

Örneğin; (X) Anonim Sirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman esdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman esdeğer destek personeli çalısmakta olup, Ar-Ge personelinin 9’u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar personel Bay (A)’ya, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalısmasına iliskin olarak 2.000 TL brüt ücret ödenmektedir.

(X) A.S.’nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıstırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)’ya ait istisna uygulaması asağıdaki gibi olacaktır.

a — Brüt Ücret Tutarı 2.000,00 TL
b — Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)] 1.700,00 TL
c — Ücretler üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x %15=) 255,00 TL
d — Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı 49,95 TL
e — Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c – d=) 205,05 TL
f — Terkin Edilecek Tutar (e x % 90=) 184,55 TL
g — Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e – f=) 20,50 TL

Konu ile ilgili olarak Database’e asağıdaki alanlar eklenmistir.

Program tarafında yapılacak uygulama;

Sicil kartlarında Bordro Bilgileri tabına AR-GE yasası seçenekleri eklenmistir.

AR-GE Yasası : Yasadan faydalanacak personel için oran belirlenmelidir. Belirtilmemis seçeneği öndeğer olarak gelmektedir. Yasadan faydalanacak personeller için %90 veya %80 değerleri belirlenmelidir.

**Bu bölümde yapılan değisiklik Kanun Değisiklik olarak kaydedilmektedir.
** %90 oranında Ar-Ge den faydalanacak personel için Sicil Kartında Ana Bilgiler bölümünde “Öğrenim

Durumu” Doktora olarak belirlenmelidir.

AR-GE Adam/Ay: Personelin Ar-Ge yasası kapsamında çalısacağı güne ait değer girilir. Bu değer 0 ile 1 arasında olmalıdır. Burada girilen değere göre personelin kaç gün AR-GE kapsamında çalıstığı belirlenir.

Örn. 30 gün çalısan personel için Ar-Ge gün sayısı 30*0,30=9 gün olarak hesaplanmaktadır.

**Bu bölümde yapılan değisiklik Atama Değisikliği olarak kaydedilmektedir.

Puantaj Kartlarında Sicil Bilgileri tabında Ar-Ge Adam / Ay ve Ar-Ge Gün Sayısı alanları bulunmaktadır. Adam / Ay bilgisi personelin sicil kartından okunmaktadır. Orana göre Ar-Ge Gün Sayısı hesaplanmaktadır. Ar-ge gün sayısı kullanıcı tarafından değistirilebilir.

o Puantaj karlarında, Hesaplar Penceresine AR-GE Yasasına göre karsılanacak SSK Tesvik tutarı alanı eklenmistir.
o Gelir Vergisi satırının SSK Primi satırı altına AR-GE Gelir Vergisi İstisnası alanı eklenmistir

Bordro Parametreleri/ Diğer tabına yeni bir parametre eklenmistir.

Ar-Ge Tesvik Tutarı: Ödeme tipi net ise Net istihkaka; Eklenecek/ Eklenmeyecek

“Eklenecek” seçildiğinde tesvik tutarı brüt ücrete eklenecek ve hesaplanan net ücret artacaktır.

“Eklenmeyecek” seçildiğinde tesvik tutarı kadar brüt ücret az gösterilecek ve net ücret sabit kalacaktır.

Rapor
Bordro / Raporlar altına “Ar-Ge Ücret Bildirim Raporu” eklenmistir.

Söz konusu hesaplama, Ar-Ge kapsamında çalısan doktoralı ve diğer personelin her biri için yapılarak, Ek:1 ve Ek:2’de yer alan “İstihdam Edilen Ücretlilere İliskin Bilgiler” ile “Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri Kapsamında Ücret Ödemeleri İstisnasına İliskin Bildirim” doldurulacak ve muhtasar beyanname ekinde verilecektir.

Alan Listesi

Bordro Zarfı, Tahakkuk Listesi ve Tahakkuk Toplamları raporlarının alan listesine Lh_00x_PntCard tablosundan Ar-Ge Yasasına göre karsılanacak SSK Tesvik tutarı alanı ile AR-GE Gelir Vergisi İstisnası (BALN_TAXDISCResDev)alanı eklenmistir. Personel Listesi raporuna Ar-Ge Oranı, Ar-Ge Adam/Ay alanları eklenemistir

Ar-ge hesaplamalarında GV İndirimi Bordro Parametrelerinde yer alan; “Ar-ge GV Hesaplamaları : Arge’li Kazançlar üzerinden Bulunacak ya da Oranlanarak Bulunacak” seçeneğine bağlı olarak hesaplanır.

Ar-ge GV Hesaplamaları : Ar-ge’li Kazançlar Üzerinden Bulunacak Parametresine Göre

Örnek:

Puantaj Bilgileri Asağıdaki gibidir

Brüt ücret             : 2000
Ar-Ge Adam / Ay   : 0,30
Çalısılan Gün         : 30
Ar-Ge Gün Sayısı  = Çalısılan Gün * Ar-Ge Adam / Ay
                          = 9

Ar-Ge Yasasına göre karsılanacak SSK Tesvik Tutarı=

((Günlük Brüt Ücret*Ar-Ge Gün Sayısı)*(SSK İsveren Primi Oranı-SSK İsveren İssizlik Prim Oranı))/2

(2000/30*9)*0,195)/2
117 / 2
= 58,50 TL

Gelir Vergisi Açısından;

Ar-Ge İstisnası =((((Gelir Vergisi-Uygulanacak AGİ)* Ar-Ge Adam) /Gün)*Ar-Ge Oran)

((((255-59,74)*9)/30) * 0,80) = 46,86

Ar-ge GV Hesaplamaları : Oranlanarak Bulunacak Parametresine Göre Asağıdaki Formül
Üzerinden İslem Yapılır

(GELİR VERGİSİ TUTARI – AGİ)* AR-GE İNDİRİM ORANI*AR-GE AY ORANI*AR-GE’YE DAHİL
KAZANÇLAR /
(GELİR VERGİSİ MATRAHI + SGK İSÇİ PRİM TUTARI)-(SGK DAHİL VE GELİR VERGİSİ HARİÇ
KAZANÇLAR TOPLAMI * SGK İSÇİ/SGK KAZANÇLAR TOPLAMI)

Ar-ge Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Diğer Noktalar:

1. Ar-ge’li kazançlar toplamı hesaplanırken programda kurum çalısma parametrelerinde “Ar-Ge GV ve DV İstisnasına Dahil” seçeneği isaretli olan parametre tutarlarının toplamı bulunur.

Bu seçeneğin isaretli olmadığı parametreler Ar-ge hesaplamasında dikkate alınmaz. “Mesailer” türündeki parametrelerde bu seçenek Ar-ge SGK İstisnası hesaplanırken de dikkate alınır. Diğer parametreler için (Sosyal Yardım, Ek Ödeme) bu seçenek isaretli olmasa da SGK Ar-ge istisnası hesaplanır. (Yasa gereği İzni, Ücretsiz İzin Ve Yıllık İzinde Geçen Süreler AR-GE Yasasına Tabi Değildir)

2. Bordro Parametrelerinde yer alan “Ar-ge Tesvik Tutarı: Hesaplamaları : Etklileyecek” seçeneği Net Ücret üzerinden çalısan personelin maas hesaplamaları yapılırken, AR-GE Vergi İstisnası Brüt Ödemeler Toplamı hesaplamalarını etkiler. Ar-ge Vergi İndiriminden dolayı vergi daha az hesaplanacağından, net ücretin de brüt tutarı daha az hesaplanacaktır.

3. Bordro Parametrelerinde yer alan “Ar-ge Tesvik Tutarı: Hesaplamaları : Etklilemeyecek” seçeneği Net Ücret üzerinden çalısan personelin maas hesaplamaları yapılırken, Ar-ge GV İstisnası dikkate alınmadan ücret ve diğer ödemelerin brüt tutarları Ar-ge uygulaması yokmus gibi hesaplanır. Bulunan brüt değerler üzerinden Ar-ge hesaplamaları yapılır.

 

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top