Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / Çocuk Yardımı | Tuzla Bilgisayar
Çocuk Yardımı | Tuzla Bilgisayar

Çocuk Yardımı | Tuzla Bilgisayar

ÇOCUK YARDIMI MEVZUATI
(01.01.2005 tarihinde yapılan değisikliğe göre)

HATIRLATMA : Gelir vergisi açısından;
01.01.2005 tarihinden önce çocuk yası ne olursa olsun tek bir tutar üzerinden vergi istisnası yapılıyordu. Asağıdaki değisiklikle birlikte 0-6 yas arasına ve 7 yas üstü çocuklara uygulanacak istisna tutarları farklılastırılmıstır.

Bilindiği gibi, GVK’nun 25/4’üncü maddesi hükmü uyarınca, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen miktarları asmamak kaydı ile gelir vergisinden istisnadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, 375 sayılı KHK’nun 10 uncu maddesi ile değisik 202 inci maddesinde, çocuklar için yapılacak yardımın çocuklardan herbiri için 50 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödeneceği, ancak ikiden fazla çocuk için yardım ödeneği verilmeyeceği, eslerden birine is akdi veya toplu sözlesme gereği çocukları için verilen yardım ödeneği daha yüksek ise, memur olan ese ayrıca yardım ödenmeyeceği, daha düsük ise yalnız aradaki farkın verileceği hükme bağlanmıstır.

Bilindiği gibi, 15.01.2003 tarihinden itibaren 2003/5139 sayılı BKK uyarınca 100 olarak uygulanmakta olan bu gösterge rakamı, 2003/5884 sayılı BKK (R.G. 15.7.2003 – 25169) ile 1.7.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 250’ye çıkarılmıstı. 

Çocuk zammı tutarının belirlenmesinde etkili bir diğer unsur olan memur maas katsayısı ise 5227
sayılı 2005 Yılı Bütçe Kanunu’nun (RG. 31.12.2004 – 25687 / 1. Mükerrer) 24/a maddesi ile, 1.1.2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asağıdaki sekilde değistirilmistir :

                                                 Memur Maas
                                                  Katsayısı

01.01.2000 – 30.06.2009 : 

                                                   0,053505

Yapılan bu değisiklikten sonra vergiden müstesna olarak ödenebilecek aylık çocuk zammı tutarı;

• 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında tek çocuk için (7 yas üzeri) (250 x 0,053505 = 13,38 TL, iki veya daha fazla çocuk için (13,38 x 2 =) 26,76 TL,
• 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında tek çocuk için (0-6 yas arası) (500 x 0,053505 = 26,76 TL, iki veya daha fazla çocuk için (26,76 x 2 =) 53,53 TL,

HATIRLATMA : SSK kesintileri açısından;

01.01.2004 tarihinden sonra çocuk yardımı tutarları asgari ücretin belirli tutarlarından ssk kesintisinden
muaf tutulmustur.

“506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değisik 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa
tazminatları, aynî yardımlar ile Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamlarının sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmayacağı, bunların dısında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı hükme bağlanmıstır.”

Böylelikle eskiden tüm nakit sosyal yardımlar SSK prim matrahına girmekte iken, yemek parası, çocuk zammı, aile zammı adı altında yapılan nakit sosyal yardımların belli hadler içindeki kısımları SSK prim matrahına girmeyecektir.

– Çocuk zammı adı altında ödenen tutarın çocuk basına aylık ……Asgari ücret tutarı x % 2)
(En fazla 2 çocuk için dikkate alınabilir.)
01.01.2005 tarihli asgari ücret tutarına göre                 666 TL x %2 = 13,32 TL

 Örnek:

Yukarıdaki yasal bilgiler ısığında personeli 7 yas üzerinde 1 çocuğu, 0-6 yas arasında 1 çocuğu olduğu düsünelim. Çocuk basına 15 YTL yardım verildiği durumda hesaplamalar su sekilde olacaktır. (Personelin maası brüt 600 YTL’dir.)

Toplam çocuk yardımı                                                                                                      : 30,00 TL
SSK Primi istisnası : Asgari ücret * %2 * çocuk sayısı = 13,32 * 2                                       : 26,64 TL
SSK Matrahı                                                                                                                   : 666,00 – 26,64 = 639,36

Gelir Vergisi istisnası 0-6 yas için                                                                                      : 15,00 TL 

(15 Ytl’lik çocuk yardımı 0-6 yas istisnasından 26,76 TL’den küçük olduğu için)

Gelir Vergisi istisnası 7 Yas ve üzeri için                                                                             : 13,38 TL
(15 Ytl’lik diğer çocuk yardımı tutarı yasal sınırlarda 7 yas ve üzeri istisna tutarını astığından sadece 13,38 TL’lik kısmı istisna edilecektir)

Toplam gelir vergisi istisnası                                                                                             : 28,38 TL

Gelir Vergisi matrahı : 666,00 – 95,91 – 28,38 :
Gelir vergisi matrahı (Kazançlar toplamı – ssk isçi primi – vergi istisnaları) 541,71YTL

 İK, T2B ve GoBordro ÜRÜNLERĐNDE ÇOCUK YARDIMI UYGULAMASI
(Dökümanda İK,T2B ve GoBordro ürünleri kısaca İK ürünleri olarak adlandırılır)

İk ürünlerinde çocuk yardımı uygulaması yapabilmek için kullanılacak olan çalısma parametresinin “Çocuk yardımı” tipinde açılması gerekmektedir. Çocuk yardımı çalısma parametrelerinde bir “Sosyal yardım” olarak islem görür. Bu nedenle öncelikle çalısma parametreleri/ sosyal yardım seçeneklerinden iki tane çocuk yardımı parametresi tanımlanmalıdır. Bunlardan biri 0-6 yas arası çocukların yardımı tutarlarının hesaplanmasında, diğeri 7 yas üzeri çocukların çocuk yardımı tutarlarının hesaplanmasında kullanılacaktır. İslem türünün “Çocuk yardımı” olarak seçilmesi ile birlikte “İslem tipi” seçeneği aktif olacak ve 0-6 yas / 6 Yas üzeri iki seçenek listelenecektir. Bu seçenekler İk ürünlerinde 3.5.1 sürümleri birlikte eklenmistir. Öncesi sürümlerde, uygulama gereği bulunmamaktadır. Önceki sürümlerde açılmıs parametrelerin 3.5.1 sürümü ile birlikte islem tipi öndeğer olarak “0-6 yas” olarak listelenir. Yeni uygulamaya göre kullanıcı tarafından değistirilmesi ya da düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Sosyal yardımlarda yapılan bu belirlemeden sonra çalısma parametreleri , kurum çalısma parametrelerine aktarılır. Kurum çalısma parametrelerinde yardımın net yada brüt verilmesi durumuna göre “Hesaplama sekli” kullanıcı tarafından belirtilmelidir. Parametrenin tabi olduğu oranlar değistirilmemelidir.

Yukarıda bahsedilen belirlemelerin tamamlanması ile beraber çocuk yardımlarından yararlanacak personele ilgili parametre/parametreler kullanıcı tararfından seçilir.

Parametrelerin sicil kartına seçilmesinden sonra sicil kartı / aile bilgileri seçeneğinde çocuk sayısıgirisleri yapılabilir. Parametrelerinin seçilmemesi ya da tiplerinin çocuk yardımı olmaması  durumunda sicil kartı/ aile bilgileri bölümünden çoçuk sayısı alanı aktif olarak kullanılmaz.

Kanun parametreleri bölümünde çocuk yardımı ile ilgili alanlar ve kullanımları ;

Gelir vergisi istisnaları için kullanılan parametreler, kanun parametreleri gelir vergisi tabında yer alır.
Bu alanlara girilen değerler bir çocuk üzerinden değerlendirilir.

SSK istisnaları için kullanılan parametreler, kanun parametreleri ssk matrah ve oranları tabında yer alır. Bu alanlara girilen değerler bir çocuk üzerinden değerlendirilir. Asgari ücret tutarı Diğer tabında yer alır.

Vergi ve ssk açısından muaf tutulacak toplam çocuk sayısı kanun parametreleri diğer tabında girilir.

Yukarıdaki belirlemelerin tamamlanması ile birlikte puantaj öndeğerlerinde ilgili parametrelerin karsılıklarını + hale getirip tutar yazarak ya da formül kurularak çocuk yardımı hesaplanması sağlanır.

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top