Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / Logo Hataların Çözümü / ERP / İK İş Güvencesi Yasası | Tuzla Bilgisayar
İK İş Güvencesi Yasası | Tuzla Bilgisayar

İK İş Güvencesi Yasası | Tuzla Bilgisayar

1.      Sicil kartları açılır. 4

2.      Nitelik Tanımları belirlenir. 4

3.      Görev ve sorumluluklar belirlenir.    4

4.      Aktivite Tipleri belirlenir.     4

5.      Aktivite tanımları yapılır.    5

6.      İs tanımları olusturulur.      5

7.      Organizasyon seması olusturulmak isteniyor mu ?    5

9.      İzin gruplaması yapılacak mı?                   6

10.    Zaman Planlama Kayıtları olusturulur.           6

12.    Performans dönem tanımlamaları yapılır         7

13.    Hedeflere yönelik değerlendirme var mı?         8

14.    Ödül/Ceza Tipleri ve tanımları yapılır                8

15.    Performans kayıtları olusturulur.              9

16.    Dönem sonunda çalısanların performansları değerlendirilir.    12

18.    Diğer maddeler:     12

19.    Personel Sicil dosyasında olması gereken belgeler:       12

EK – 1 ZORUNLULUKLAR …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

EK –2 KONTROL LİSTESİ 16

İs güvencesi metodolojisinde yasa gereği izlenmesi gereken maddelerle iliskili nitelik, görev sorumluluk, aktivite bilgileri öngörü olarak verilmektedir. İhtiyaç doğrultusunda önerdiğimiz metodoloji değistirilebilir, ekler yapılabilir, ya da kullanılmayabilir. Tanımların yanlarında olan linklerle yasadaki maddelere ulasabilirsiniz (EK-1).

5. Aktivite tanımları yapılır.

6.İs tanımları olusturulur. İs tanımlarında “gerekli nitelikler” ve “görev ve sorumluluklar” bölümlerinde belirlenmesi durumunda, bu is tanımına bağlı olarak çalısan personelin performans kaydına bu bilgiler otomatik olarak yansır.

7. Organizasyon seması olusturulmak isteniyor mu ?

a. (Evet) Organizasyon Seması tanımlanır ve pozisyon/is tanımı iliskisi kurulur ve sicil kartlarında pozisyon seçilir.
b. (Hayır) Sicil kartlarında is tanımları seçilir

8. Ek olarak onaylanmıs is tanımları formları sicil kartına dosya olarak eklenir. (bkz. Görev_formu, is_akdi)

9. İzin gruplaması yapılacak mı?

a. (Evet) İzin grup tanımları yapılır
b. (Hayır) Kanun parametrelerindeki izin tablosu kullanılır

10. Zaman Planlama Kayıtları olusturulur. (bkz. İse_devam, Zaman_kayıtları)

11. Ek olarak onaylanmıs aktivite bilgileri sicil kartına dosya olarak eklenir. (bkz. Devamsızlık)

12. Performans dönem tanımlamaları yapılır

13. Hedeflere yönelik değerlendirme var mı?

Varsa performans kriter tanımları yapılır

14. Ödül/Ceza Tipleri ve tanımları yapılır (bkz. Ceza)

Sicilin aldığı uyarılar, sicil kartı içerisinden ödül/ceza bilgilerinden seçilebilir. (bkz. IIe)

15. Performans kayıtları olusturulur.

Performans kaydı olusturulur. Performansı değerlendirilecek kisi için hangi hedefler, yetkinlikler ve görev / sorumluluklar değerlendirilecek ise o tanımlar seçilir ve değerlendirme sonucu ve açıklamalar girilir.

16. Dönem sonunda çalısanların performansları değerlendirilir.

Bu sekilde tüm personeller için değerlendirmeler yapılır.

17. Ek olarak onaylanmıs performans sonuçları sicil kartına dosya olarak eklenir. (bkz. Performans_sonucları

Sonuçlar personele onaylatılarak sicil kartına onaylanmıs performans sonuçları olarak eklenir.

18. Diğer maddeler:

• Sicil sağlık bilgileri kullanılır. (bkz. If, Vb, Vc)
• İsten çıkıs islemleri açıklama alanı kullanılır. (bkz.IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe )
• Sicil eklenmis dosyalar özelliği kullanılır. (bkz. Hükümler, Savunma_ihtar, Alternatifler, Bildirim, İsbasvuru)
• Sicil “Bağlı demirbaslar” özelliği kullanılır. (bkz. Demirbas
• Sicilin sahip olduğu yetkinlik seviyelerinin sicil kartında belirtilmesi durumunda, bağlı olduğu is tanımına(gereken seviyelerin is tanımında belirtilmis olması gerekir) göre uygunluğu izlenebilir. Sicil kartı üzerinden “Pozisyon uygunluğu “ seçeneği ile.
• İsteğe bağlı olarak sicilin öğrenimleri ve yabancı dil bilgileri sicil kartına kaydedilebilir.
• İlgili personelin “İsveren vekili” olması durumunda sicil kartından seçim yapılabilir.
• Personelin belgelerinin tamamlanma durumu Özel Durumlar tanımları kullanılarak yapılabilir.
• İnsan kaynakları programı kullanılmaya baslamadan önceki bilgiler kaydedilmelidir.

19. Personel Sicil dosyasında olması gereken belgeler:

• Çalısanın is basvurusu formunda bildirdiği bilgilerin doğruluğunun taahhüt ettiğine dair belge.
• Çalısanan yapacağı is ile ilgili onaylanmıs is tanımı formu veya hizmet akdi
• İsyerinde uyulması gereken kurallara iliskin belge ve yönetmelikler (Onaylı)
• Onaylı zimmet tutanakları(Demirbaslara ait)
• İsyerinde uyulması gereken kurallara aykırı davranan çalısandan alınan savunma ve verilen ihtar belgeleri
• Çalısanın performans değerlendirme sonuçlarını içeren belge. (Onaylı)
• Çalısanın devamsızlığına ve sağlık durumuna ait belgeler (Onaylı)
• Alternatif olarak sunulmus is tanımlarına veya eğitimlere ait onaylı öneri formları.
• Hizmet akdinin iptal edilmesi durumunda gerekçeleriyle birlikte fesih bildirimi.

Yukarıdaki belgeler Sicil Kartı üzerinde “Eklenmis dosyalar” seçeneği kullanarak izlenebilir.

EK – 1 ZORUNLULUKLAR

İŞ GÜVENCESİ YASASI DEĞİSİKLİĞİ NEDENİYLE KURULUSLARIN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ZORUNLULUKLAR

15 Mart 2003 tarihinden sonra asağıdaki maddelere kurulusların uyması gerekmektedir.

• İs akitlerinin feshinde ilgili yasa hükümlerine uyulması

Fesihlerin geçerli nedene dayandırılması Feshin yazılı ve gerekçeli olarak bildirilmesi İsçinin davranıs veya yeterliliği dolayısıyla fesihlerde savunma alınması Feshin geçersizliği ile ilgili açılabilecek davalar için ispat belgelerinin hazır bulundurulması Feshin geçersizliğinde isçinin 1 ay içinde yeniden ise baslatılması

• Toplu İsten çıkarmalarda ilgili yasa hükümlerine uyulması

30 gün önceden Türkiye İs Kurumu’na, Bölge Çalısma Müdürlüğü’ne ve İsyeri İsçi Temsilcilerine bildirilmesi(Nedenleri, çıkarılacak isçi sayısı ve nitelikleri, ne kadar sürede bu islemin gerçeklestirileceği) İsçi temsilcileri ile toplu isçi çıkarmanın önlenmesi veya etkilerinin azaltılması ile ilgili belgeli bir toplantı yapılması İsyeri tamamen kapatıldığında durumun en az 30 gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İs kurumuna bildirilmesi ve isyerinde ilan edilmesi.

• Sendika Güvenceleri ile ilgili yasa hükümlerine uyulması

Yazılı rızası olmadıkça isyeri temsilcisinin çalıstığı isyerini değistirememesi veya isinde esaslı bir tarzda değisiklik yapılmaması Sendikalı isçilerle sendikasız isçiler arasında yada farklı sendikalara üye isçiler arasında ayırım yapılmaması.

Yasa değisikliği kapsamında, is akdinin feshinde mahkeme karsısında geçerli sebebi ispat yükümlülüğünün isverende olması nedeniyle asağıdaki maddeler sağlıklı olarak izlenmelidir.

• Performans Yönetimi: Mavi ve beyaz yakalı tüm çalısanların performanslarını ölçen belgeli bir sistem kurulması, performansı gösteren imzalı belgelerin kisisel dosayalarda saklanması. Performans düsüklüğüne bağlı olarak is akdinin feshedilebilmesi için beklenen standart performans düzeyinin net olarak tanımlanıp yazılı hale getirilmesi, bu beklentilerin isçilerle de açıkça paylasılması. (bkz. Performans)

• İse Devamın İzlenmesi: İse devamın sürekli izlenerek belgelendirilmesi, (her ay isyerinde ilanı) kisiye düzenli geribildirimde bulunulması. (bkz. Zaman_planlama)
• İzin Kayıtları: Tüm izin kayıtlarının yazılı olarak tutulması. (bkz. Zaman_planlama)
• Ceza Bildirimleri: Disiplin Kurullarının tüm uyarı, kınama bildirimlerinin kisiye yazılı yapılması ve bir örneğinin kisisel dosyalarda tutulması. (bkz. Ödül)
• Belirli süreli is akidlerinin yazılı yapılması: Belirli süreli is akidlerinin yazılı yapılması ve bir örneğinin personel yönetmeliği ile birlikte yeni ise basalayan çalısanlara verilmesi. (bkz. sicil_is)

Sonrasında dava konusu yapılması olasılığına karsı is akdinde yazılı olanlar ile isçinin durumunun zaman zaman karsılastırılması. (bkz. Performans)

• Disiplin Hükümleri: Personel Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen disiplin hükümlerinin çalısanlara açıklanması.

Fesih İçin Geçerli Sayılan Durumlar:

İsçinin Yetersizliğinden Doğan Nedenler:

Ortalama olarak benzer isi görenlerden daha az verimli çalısma (Verimlilik)
Gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düsük performansa sahip olma, ise
yoğunlasmasının giderek azalması. (Motivasyon, İs_uygunlugu)
İse yatkın olmama (İse_uyum)
Öğrenme ve kendini yetistirme yetersizliği (Gelisim)
Sık sık hastalanma (at1, at3, at4)
Çalısamaz duruma getirmemekle birlikte isini gerektiği sekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık. (saglık)
Uyum yetersizliğinin azlığı. (İse_uyum)
İsyerinden kaynaklanan sebeplerle yapılacak fesihlerde emeklilik yasına gelmis olma.

İsçinin Davranıslarından Kaynaklanan Nedenler:

İsverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak.(gs4, Güvenilirlik)
İsyerinde rahatsızlık yaratacak sekilde çalısma(Davranıs)
Arkadaslarından borç para istemek(Davranıs)
Arkadaslarını isverene karsı kıskırtmak (Davranıs, Güvenilirlik)
İsini uyarılara rağmen eksik kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek (gs1, Ceza)
İsyerinde is akısını ve is ortamını olumsuz etkileyecek biçimde diğer kisilerle iliskilere girmek. (Davranıs)
İsin akısını durduracak sekilde uzun telefon görüsmeleri yapmak (Davranıs, Sorumluluk)
Sıksık ise geç gelmek ve isini aksatarak isyerinde dolasmak (gs5, Davranıs, at5)
Amirleri veya is arkadasları ile ciddi geçimsizlik göstermek (Ekip_uyumu)

İsyeri Dısından Kaynaklanan Nedenler:

Sürüm ve satıs olanaklarının azalması (Açıklama)
Talep ve siparis azalması (Açıklama)
Enerji sıkıntısı (Açıklama)
Ülkede yasanan ekonomik kriz (Açıklama)
Piyasada genel durgunluk (Açıklama)
Dıs Pazar kaybı (Açıklama)
Hammadde sıkıntısı (Açıklama)

İsyeri İçi Nedenler:

Yeni çalısma yöntemlerinin uygulanması (Açıklama)
İsyerinin daraltılması (Açıklama)
Yeni teknolojinin uygulanması (Açıklama)
İsyerinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi (Açıklama)
Bazı is türlerinin kaldırılması. (Açıklama)
Fesih İçin Haklı Sayılan Durumlar(Bildirimsiz)

Sağlık Sebepleri

İsçinin kendi kastından, yasayısından, içkiye düskünlüğünden doğan hastalık veya sakatlık halinde, bu sebeple 3 gün arka arkaya veya bir ayda 5 ,isgünü devamsızlık yapması. (at3 at4Aktivite kayıtları raporlanabilir) İsçinin bulasıcı bir hastalığa yakalanması. (saglık) İsçinin kendi kusurunun olmadığı hastalık ve kaza halinde ihbar önelini 6 hafta asan durum ve doğum ve gebelik halinde 6+6 haftalık süreyi asan durum. (at3) İsyerinde isçiyi bir haftadan fazla süre ile çalısmaktan alıkoyan zorlayıcı sebebin ortaya çıkması.

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri (İs kanunu 17/2)

Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya sartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söylerek isçinin isvereni yanıltması (Dürüstlük) İsçinin, isveren yahut bunların aile üyelerinden birinin seref ve namusuna dokunacak sözler
sarf etmesi veya davranıslarda bulunması, yahut isveren hakkında seref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. (Davranıs) İsverenin evinde oturan isçinin yasayısının o evin adabına ve usullerine uygun veya genel ahlak bakımından düzgün olmaması. (Davranıs) İsçinin isverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut isverenin baska isçisine satasması veya 77. maddeye aykırı hareket etmesi, (isyerine sarhos veya uyusturucu almıs olarak gelmek, isyerinde isçi yada uyusturucu kullanmak)(Davranıs) İsçinin, isverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, isverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıslarda bulunması. (Güvenilirlik) İsçinin, isyerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç islemesi. İsçinin isverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki is günü, yahut bir ayda iç is günü isine devam etmemesi. (at2, Sorumluluk) İsçinin yapmakla, ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması.(Sorumluluk) İsçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden isin güvenliğini tehlikeye düsürmesi, isverenin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri tesisatı veya baska esya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması. (Sorumluluk, İsgüvenligi, Kasdi_zarar)

 

sizlere tuzlabilgisayarci.net farkıyla sunulmuştur. Tuzla BilgisayarGökyüzü Bilgisayar

Hakkında ates_kqual202

Cevapla

Scroll To Top